top of page

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Az AC Plymo Vent Kft., mint adatkezelő a www.plymovent.hu weboldal (a továbbiaban: Weboldal) felhasználóinak személyes adatait érintő adatkezelési tevékenységéről az Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Tanács és a Parlament (EU) 2016/679 rendelete, General Data Protection Regulation, azaz GDPR, a továbbiakban: Rendelet) alapján az érintettek előzetes tájékoztatása és jogaik gyakorlásának elősegítése érdekében adja ki a jelen adatkezelési tájékoztatót.

AZ ADATKEZELŐ

A www.plymovent.hu honlapot működtető adatkezelő:
Cégnév: AC Plymo Vent Kft.
Székhely: 2131 Göd, Pozsonyi utca 15.
Cégjegyzékszám: 13-09-158048
Adószám:  10806364-2-13
Telefonszám: +36 27 530 300
E-mail-cím: informaciokeres@plymovent.hu 
Honlap: www.plymovent.hu
Képviselő: Bagi Gábor ügyvezető
(a továbbiakban Adatkezelő)

ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1.    Adatkezelési tevékenység a Weboldalon

A Weboldal működtetése során személyes adatokat az Adatkezelő az alábbi célból gyűjti, rögzíti és tárolja:

a)    Felhasználótól érkezett megkeresés

A Weboldalon az érintett email-címe és neve megadásával üzenetet küldhet a Weboldal üzemeltetőjének

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
Kezelt személyes adat: név, email-cím, telefonszám


2.    ADATFELDOLGOZÓK

Az adatfeldolgozók azok a szerződött partnerek, akik közreműködnek az Adatkezelővel a szolgáltatás nyújtása során. A Weboldal működtetése érdekében az alábbi adatfeldolgozók kezelnek személyes adatot az Adatkezelő nevében:

a)    A Weboldal technikai működtetése

A tárhelyszolgáltató a Weboldal működtetéshez feltétlenül szükséges mértékben kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, ennek a jogalapja: jogos érdek, és a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának zavartalanságának biztosítása, az erre vonatkozó szerződéses kötelezettség teljesítése. 

 

A tárhelyszolgáltató az adatok kezelését az EU-U.S. Privacy Shield Framework rendelkezéseinek megfelelően végzik. A részletes adatkezelési tájékoztató itt található: https://wix.com/about/privacy 

 

A tárhelyszolgáltató adatai:

Cégnév: Wix Online Platforms Limited
Székhely: 1 Grant’s Row, Dublin 2 D02HX96, Ireland
Email: privacy@wix.com


b)    Sütik

A Weboldal ún. „sütiket” alkalmaz, azaz az érintettek számítógépén kis adatcsomagot helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. A „sütik” segítségével anonimizált és összesített technikai információhoz jut, azonban ez alapján az érintettet nem lehet egyedileg azonosítani.

A Weboldal Google Analytics szolgáltatást is használ. A Google Analytics a felhasználók számítógépén tárolt cookie-k (sütik) segítségével elemzi a Honlapon létrejött felhasználói interakciókat. Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép beazonosítása nehézkes, azonban az nem zárható ki.

A Google Analytics cookie-k (sütik) által gyűjtött analitikai információk a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Ezeket az információkat a Google az Adatkezelő megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók holnaplátogatási szokásait, riportokat állítson össze a Weboldal használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen a Weboldal üzemeltető felé. A Google Analytics alkalmazás keretében – a böngészőn keresztül továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze más adatokkal. 


Az adatkezelés célja: A felhasználók munkameneteinek azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, webanalitikai mérések, felhasználói élmény javítása.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az “Elfogadás” gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát. Az alábbi linkeken olvasható tájékoztatás a sütibeállítások módosításáról:
Cookie-k törlése, engedélyezése és kezelése a Chrome-ban
Sütik engedélyezése és tiltása a Mozilla Firefox-ban
Sütik engedélyezése és tiltása az Internet Explorerben

Kezelt személyes adat: A tevékenység során használat időpontja, valamint az eszköz viselkedése, mint személyes adat.

3.    Adattovábbítás

A Weboldal használata során az érintett személyes adatait az Adatkezelő kizárólag jelen adatkezelési tájékoztatónak megfelelően kezeli, és azokat az adatkezelési tájékoztatóban megnevezett személyeknek továbbíthatja. Ők nem minősül adatfeldolgozónak, mert az adatokkal önállóan jogosultak rendelkezni, és önálló adatkezelőként erre az eljárásra a saját adatkezelési tájékoztatójuk és szabályaik vonatkoznak.

A Weboldal személyes adatokat harmadik félnek nem továbbít.


4.    Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a fenti célok megvalósításához és csak az ahhoz szükséges ideig kezeli. Ezt követően azokat biztonságos módon törli.

Az időtartam függ attól, hogy milyen célból és jogalapon kezeli az adatokat. Általánosságban az adatokat a szolgáltatás nyújtása érdekében kezeli, így ennek a megvalósulásáig, legkésőbb a szerződés megszűnéséig. Ettől az Adatkezelő akkor térhet el, ha egyéb cél miatt is szükséges az adatokkezelése. 
-    Jogi kötelezettség teljesítése esetén az adatkezelés a jogszabályban előírt időtartamon belül kötelező az Adatkezelő számára:
o    Számlázás, könyvelés – szerződés megszűnését követő 8 évig
o    Ügyfélpanaszkezelés – 5 évig
o    Kapcsolattartás – 5 évig
-    Jogos érdek alapján történő adatkezelés estetén az Adatkezelő addig kezeli az adatokat, amíg a jogos érdek fennáll és ez alapján az adatkezelési cél megvalósul. Amennyiben az érintett sikeresen tiltakozik az adatkezelés ellen, akkor a tiltakozásig.
-    Hozzájárulás alapján: az érintett bármikor jogosult a hozzájárulást visszavonni.
-    a cookie-val gyűjtött adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig kezeli. 


TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL, IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS LEHETŐSÉGEIRŐL

1.    Hozzáférés az aktuális adatkezelési tájékoztatóhoz

A jelen adatvédelmi tájékoztatót az Adatkezelő a Weboldalon folyamatosan hozzáférhetővé teszi, a módosításáról a regisztrált felhasználókat a módosítást követő első belépéskor felugró ablakban tájékoztatja. A regisztráció/egyes szerződések megkötése során felhívja a felhasználó figyelmét az adatkezelés céljára, a hozzájárulás alapján kezelt adatok esetén a hozzájárulás visszavonása lehetőségére és módjára, valamint biztosítja, hogy a személyes adatok kezelésére a vonatkozó hozzájárulás megadását megelőzően adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerhesse.

 

2.    Első kapcsolatfelvételkor tájékoztatás

Amennyiben az Adatkezelő az érintett személyes adatait nem közvetlen az érintettől kapta meg, akkor az első kapcsolatfelvétel alkalmával tájékoztatja a személyes adatkezelés módjáról.

 

3.    Hozzáférés

Az érintett az Adatkezelő elérhetőségén bármikor tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen, az alábbi információk megadását kérheti:
a) az adatkezelés céljai,
b) az érintett személyes adatok kategóriái,
c) címzettek, akikkel a személyes adatait közölték vagy közölni fogják,
d) a személyes adatai tárolásának tervezett időtartama,
e) személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy kezelésének korlátozására, és az ilyen személyes adatok kezelésével szembeni tiltakozásra vonatkozó jogairól szóló tájékoztatás
f) panasz benyújtásának jogáról,
g) arról, hogy személyes adatai alapján automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást is) az alkalmazott logikára, adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintette nézve milyen várható következményekkel jár.

A tájékoztatást az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül adja meg. 

 

4.    Helyesbítés

 

Amennyiben az Adatkezelő által kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat nem áll a rendelkezésére, és azt az érintett megküldi az Adatkezelőnek, akkor köteles az adatokat helyesbíteni.

 

5.    Törlés

 

A kezelt személyes adatot az Adatkezelő törli, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen
d) az adatkezelésre már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtötték;
e) a személyes adatot jogszabályi kötelezettség érdekében törölni kell.

 

6.    Korlátozás

 

Az alábbi esetekben kérheti az érintett az adatkezelés korlátozását:
a) ha vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát (az adatok ellenőrzése idejére);
b) ha az adatkezelés jogellenes, és a személyes adatok törlését nem kéri;
c) ha az adatok kezelése nem szükséges, de az adatokat jogi igényei előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében igényli;
d) ha tiltakozik az adatkezelés ellen (annak megvizsgálásáig);
Az adatkezelés korlátozása esetén az Adatkezelő az adott személyes adatot (a tárolás kivételével) nem kezeli.

 

7.    Tiltakozás

 

Az érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő az adatait közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára használja fel vagy ilyen célból továbbítja másnak.
Tiltakozását az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban annak kézbesítésétől számított 15 napon belül megvizsgálja, és eredményéről írásban tájékoztatja.

 

8.    Panasz

 

Amennyiben az végzett adatkezelést magára nézve sérelmesnek tartja, az érintett az Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál panaszt terjeszthet elő.

 

9.    Kártérítés, sérelemdíj

 

Amennyiben az érintett személyes adatai jogszerűtlen kezelésével vagy az adatok nem biztonságos kezelésével az Adatkezelő kárt okoz, akkor azt az érintett, illetve a kárt szenvedő személy jogosult az Adatkezelővel szemben érvényesíteni. Amennyiben pedig a jogsérelem az érintett személyiségi jogát értené, az érintett jogosult sérelemdíjat érvényesíteni. Kártérítési, sérelemdíj fizetési kötelezettség nem terheli az Adatkezelőt, amennyiben a kárt bizonyíthatóan az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan külső ok idézte elő, illetve, amennyiben a kár az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

 

10.    Keressen minket!

 

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése során nem az Adatkezelő nem jár el jogszerűen, észrevételét, illetve igényét először lehetőség szerint az Adatkezelővel a feltüntetett elérhetőségi valamelyikén közölje annak érdekében, hogy az észrevételeket minél gyorsabban és hatékonyabban feldolgozhassa, kezelhesse.

 

11.    Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

Jogellenes adatkezelés esetén Ön jogosult a NAIH-nál panaszt kezdeményezni.
A NAIH elérhetőségei:
honlap: http://www.naih.hu/ 
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
elektronikus levelezési cím (e-mail): ugyfelszolgalat@naih.hu

 

12.    Bírósághoz fordulás

 

Az érintett az igényét bíróság előtt is jogosult érvényesíteni. A perre az illetékes törvényszék rendelkezik hatáskörrel. 

FOGALMAK

1.érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
3. különleges adat:
1. a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
2. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – jelen esetben az Adatkezelő -, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;
8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
10. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
11. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel vagy az adatkezelővel
12. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés

 

Kelt: Göd, 2021. augusztus 2.
 

bottom of page